Privacybeleid


In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna de ‘AVG’ genoemd) deelt de Groupe SAFAR u mee dat de bescherming van persoonsgegevens centraal staat in haar missies en de diensten die zij u aanbiedt.

In dit beleid worden de beginselen en richtlijnen uiteengezet voor de bescherming van persoonsgegevens voor de gebruikers van onze website.

Verantwoordelijke van de verwerking

Uw gegevens worden verwerkt door de Groupe SAFAR, met een kapitaal van 39.000 euro, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te 30 rue des Saulniers 35370 Argentré du Plessis in Frankrijk, met het unieke identificatienummer 719200503 (RCS van Rennes).

Doel van de verwerking

Het belangrijkste doel van de gegevensverwerking op onze site is om aanbiedingen van de Groupe SAFAR te communiceren en commercieel onderzoek te doen. De verwerking van persoonsgegevens via onze site betreft het contactformulier dat u ter beschikking wordt gesteld.

De gegevens die via de contactformulieren worden verzameld, zullen ook worden gebruikt voor de distributielijst van de nieuwsbrieven om zo reclame voor de verschillende oplossingen van de Groupe SAFAR te maken.

Anderzijds kunnen gebruikers ons hun curriculum vitae (hierna ‘CV’ genoemd) toesturen om te solliciteren naar op de website gepubliceerde vacatures of om spontaan te solliciteren.

Gegevens worden ook verzameld door middel van cookies die op de terminal van de gebruikers worden geplaatst.

Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is uw toestemming.

Categorieën van betrokkenen

De personen op wie de verwerking van persoonsgegevens op onze site betrekking heeft, zijn potentiële klanten, klanten, sollicitanten en, meer in het algemeen, alle personen die op onze site een contactformulier versturen.

Ontvangers of categorieën ontvangers van gegevens

De op onze site verwerkte gegevens zijn bestemd voor:

  • de marketing- en verkoopafdelingen in het kader van de via contactformulieren verzamelde gegevens..

  • hoofd personeelszaken voor de gegevens die via de rubriek ‘Carrières’ zijn verzameld.

Bewaartermijn van gegevens

De persoonsgegevens van de personen op wie de verwerking betrekking heeft, worden in een actief archief (hierna het ‘actieve archief’ genoemd) bewaard gedurende maximaal drie jaar voor contactformulieren en twee jaar voor reacties op vacatures en open sollicitaties.

Voor het verzenden van nieuwsbrieven per e-mail worden uw gegevens bewaard zolang de betrokkene zich niet afmeldt (via de afmeldlink in de nieuwsbrieven).

De gegevens die u ons via een van onze formulieren hebt meegedeeld, worden drie jaar bewaard vanaf de datum waarop ze zijn verzameld. Deze periode wordt telkens verlengd wanneer u contact hebt met de Groupe SAFAR (bijvoorbeeld deelname aan een evenement, een nieuw verzoek om informatie, etc.). Aan het eind van deze periode van drie jaar kan de Groupe SAFAR opnieuw contact met u opnemen om na te gaan of u informatie over aanbiedingen, nieuws en evenementen wilt blijven ontvangen.

Aan het einde van deze bewaarperiode worden uw gegevens handmatig op een veilige manier gewist.

Rechten van de betrokkenen

De wettelijke basis voor de verwerking door de Groupe SAFAR is uw toestemming, die gevolgen kan hebben voor de rechten en vrijheden van de betrokken personen.  Met betrekking tot deze wettelijke basis voor verwerking herinneren wij u eraan dat u de volgende rechten kunt uitoefenen, in overeenstemming met de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming:

Recht van toegang:  u hebt het recht om, zonder voorafgaande reden, de Groupe SAFAR rechtstreeks te verzoeken om toegang tot uw persoonsgegevens.  Elke gebruiker heeft dus recht op toegang tot de verstrekte gegevens door contact op te nemen met de afdeling die belast is met de gegevensbescherming.

Recht op het corrigeren van uw persoonsgegevens:  bij de verwerking van uw persoonsgegevens, neemt de Groupe SAFAR passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens juist zijn en om ervoor te zorgen dat ze bijgewerkt worden voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Als uw persoonsgegevens onnauwkeurig of onvolledig zijn, hebt u het recht om deze te laten corrigeren.

Recht op het wissen van uw persoonsgegevens:  u hebt het recht om in bepaalde specifieke situaties te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gewist. Dit recht om gegevens te wissen kan door de betrokkenen worden uitgeoefend wanneer:

  • Uw gegevens worden gebruikt voor klantenwerving;

  • Uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij aanvankelijk werden verzameld of verwerkt;

  • Uw gegevens onrechtmatig worden verwerkt;

  • Uw gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  • Recht op overdraagbaarheid:  u hebt de mogelijkheid om een deel van uw persoonsgegevens in een open en leesbaar formaat terug te krijgen voor hergebruik voor persoonlijke doeleinden.

Recht op bezwaar of recht om toestemming in te trekken:  u hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.  Dit recht op bezwaar is echter geen recht op de eenvoudige en definitieve verwijdering van alle gegevens die op u betrekking hebben. Aan het verzoek om bezwaar te maken zal dus niet worden voldaan als:

  • Er een dwingende legitieme reden(en) is (zijn) om uw gegevens te blijven verwerken;

  • Uw gegevens noodzakelijk zijn voor het vaststellen, de uitoefening of de verdediging van wettelijke rechten;

  • Er is een wettelijke verplichting is om uw gegevens te bewaren.

Voor alle verzoeken met betrekking tot de uitoefening van uw rechten, kunt u contact opnemen met de Groupe SAFAR Groep op het volgende adres:  contact@groupesafar.com

Recht om een klacht in te dienen bij de CNIL

Wij herinneren u eraan dat u het recht hebt om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)..

Contactpersoon en functionaris voor gegevensbescherming

De benoeming van een functionaris voor gegevensbescherming toont aan dat de Groupe SAFAR zich inzet voor de bescherming, beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van haar klanten.

Als u vragen hebt over dit privacybeleid en de door de GROUPE SAFAR uitgevoerde gegevensverwerking, of als u een van uw rechten onder de AVG wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen:

Per post:

Groupe SAFAR - 30 rue des Saulniers  35370 Argentré du Plessis

Via e-mail:

contact@groupesafar.com